Terug

Algemene voorwaarden

Kamer van Koophandel: 06056833

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL79INGB0651955483

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.

 

1. Retournering lijsten

a. Het retourneren van lijsten is mogelijk, wij vergoeden de retourkosten van de lijst(en) uit een bestelling wanneer wij zelf een fout hebben gemaakt (maat, uiterlijk). Zijn er fouten gemaakt door de besteller (bv. verkeerde maat opgegeven) dan vergoeden wij de retourkosten niet.

b. Wanneer er een grotere bestelling met lijsten geretourneerd wordt vergoeden wij 95% van de geretourneerde artikelen, dit doen we omdat met een bestelling van grote maten en / of meerdere lijsten het fabriceren van een verpakking meer tijd, handarbeid en verpakkingsmateriaal kost. Lijsten zijn kwetsbaar en moeten stevig en zorgvuldig ingepakt worden.

c. We storten het geld na controle en goedkeuring van de geretourneerde goederen terug op de rekening waar de bestelling mee betaald is. Wanneer de geretourneerde lijsten beschadigd terugkomen nemen wij contact op over verdere stappen.

d. Lijsten die op maat zijn vervaardigd kunnen niet retour worden gestuurd, dit komt omdat het aanpassen van een geretourneerde aparte maat naar een normale maat te veel tijd en extra arbeid in beslag neemt.

 

2. Algemeen

Deze algemene verkoopvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst waarbij Art Center regenboog als verkoper optreedt. Voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing, ten zijde ze voor ons schriftelijk zijn aanvaard.

 

3. Offertes

Alle offertes en prijzen zijn vrijblijvend en worden pas bindend nadat er akkoord is gegeven door de klant, de offerte wordt vervolgens omgezet naar een factuur en de bijbehorende bestelling met werkzaamheden en producten. Alle gemaakte offertes zijn twee weken geldig.

 

4. Verzendkosten

a. Kijk voor de huidige verzendkosten en de bijbehorende pakketformaten op de 'Verzendinformatie' pagina.

 

5. Reclamaties

a. Reclamaties betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs dan wel andere gebreken die koper bij normale oplettendheid bij of spoedig na aflevering had dienen op te merken moeten binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk gemotiveerd bij ons worden ingediend. Bij verborgen gebreken met betrekking tot de afgeleverde goederen dient de koper zo spoedig mogelijk schriftelijk gemotiveerd bij ons te reclameren. Het recht van de koper om te reclameren vervalt in ieder geval na het verstrijken van 30 dagen na de aflevering van de goederen.

b. Indien de afgeleverde goederen van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt,beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht tot reclame.

c. Indien de koper met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de klacht gegrond is zullen wij uitsluitend gehouden zijn ofwel de goederen waar op de klacht betrekking heeft voor onze rekening te vervangen ofwel deze terug te nemen en de koopprijs aan de koper terug te betalen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of kosten zoals bijvoorbeeld verloren gegane winst, financiële verliezen enzovoort.

d. Retourzendingen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ons zijn niet toegestaan. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van koper aan het door ons opgegeven adres. Voor zover retourzending na toestemming van ons heeft plaatsgevonden en de klacht van koper gerechtvaardigd is, zullen de met de retourzending verbonden kosten door ons aan koper worden vergoed. Wij zijn gerechtigd de teruggezonden goederen voor rekening en risico van koper te houden of te doen houden, indien deze zonder onze toestemming of op grond van een niet gerechtvaardigde klacht zijn teruggezonden.

 

6. Betaling

a. Er zijn meerdere betaalmogelijkheden op onze webshop zoals iDeal, Paypal, Bancontact en betalen op rekening. Wij nemen een bestelling pas in behandeling zodra de betaling is voldaan, indien er voor een bestelling 'betalen op rekening' is gekozen door een nieuwe klant zullen wij ook aan de slag gaan zodra de betaling verricht is. Indien een onbekende klant bij ons voor 'betalen op rekening' kiest wachten wij eerst totdat de betaling afgerond is.

B. Indien de koper ondanks aanmaning in gebreke blijft en niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van het verschuldigde bedrag voor rekening van de koper.

7. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden het eigendoms-recht van de door ons afgeleverde goederen tot het tijdstip waarop koper alle betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook jegens ons ontstaan, heeft vervuld.

8. Overmacht

Indien wij door omstandigheden zoals overmacht, stakingen, overheidsmaatregelen en/of door toedoen van toeleveringsbedrijven niet (tijdig) aan onze leveringsverplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst te annuleren, danwel de levering gedurende een door ons te bepalen redelijk tijd op teschorten zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

9. Doorlevering

De koper zal de door ons geleverde goederen uitsluitend in de originele, ongewijzigde van ons afkomstige verpakking (incl. etiketteringen) doorleveren en zal van zijn afnemers, indien dit geen consumenten zijn, te onze gunste bedingen dat ook zij deze goederen uitsluitend in die verpakking zullen doorleveren.

10. Website (www.regenboog.nl)

Art Center Regenboog heeft de inhoud van zijn website met de grootstmogelijke zorg samengesteld, waaronder mede begrepen alle informatie, prijzen, artikelen en gegevens die op de website geplaatst zijn. Alle informatie kan door ons te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd en/of verwijderd.

11. Eigendomsrechten website (www.regenboog.nl)

De eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen,vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal,geluidsmateriaal en merken en overige materialen, berusten bij ons en/of onze licentiegevers. Het is niet toegestaan (een gedeelte van) de website op enige wijze terbeschikking te stellen aan derdenen/of te verveelvoudigen.

12. Aansprakelijkheid website (www.regenboog.nl) en annuleringen van bestellingen

Wij sluiten hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, die op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website. In het bijzonder zullen wij in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uithandelingen verricht door u, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie en/of het onrechtmatig gebruik van haar systemen, waaronder de website/door een derde.

Bestellingen die geplaatst zijn op onze website waarbij een bijbehorende betaling is voldaan kunnen op elk moment geannuleerd worden door ons waarbij het totale gecombineerde aankoopbedrag ook gelijk teruggestort wordt, dit kan voorkomen in gevallen waarbij een artikel niet meer voorradig is of bijvoorbeeld in gevallen waarbij de koper wegens een nog op te lossen fout in de prijsberekening modules op onze webshop een in verhouding onlogische prijs heeft betaald voor een artikel.

13. Verwijzingen website (www.regenboog.nl )

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button)bevatten naar de websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

14. Beveiliging website (www.regenboog.nl)

Wij spannen ons naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik van data. Wij organiseren hiervoor geavanceerde technische maatregelen ten uitvoer. Wij kunnen te allen tijde niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/ofmisbruik van data voortkomend uit de website.

15. Diversen

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hiermee samenhangen dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Almelo.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »