Terug

Algemene voorwaarden

Kamer van Koophandel: 06056833

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL79INGB0651955483

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.

 

1.Retournering lijsten

a. Het retourneren van lijsten is mogelijk, wij vergoeden de retourkosten van de lijst(en) uit een bestelling wanneer wij zelf een fout hebben gemaakt (maat, uiterlijk). Zijn er fouten gemaakt door de besteller (bv. verkeerde maat opgegeven) dan vergoeden wij de retourkosten niet.

b. Wanneer er een grotere bestelling met lijsten geretourneerd wordt vergoeden wij 95% van de geretourneerde artikelen, dit doen we omdat met een bestelling van grote maten en / of meerdere lijsten het fabriceren van een verpakking meer tijd, handarbeid en verpakkingsmateriaal kost. Lijsten zijn kwetsbaar en moeten stevig en zorgvuldig ingepakt worden.

c. We storten het geld na controle en goedkeuring van de geretourneerde goederen terug op de rekening waar de bestelling mee betaald is. Wanneer de geretourneerde lijsten beschadigd terugkomen nemen wij contact op over verdere stappen.

d. Lijsten die op maat zijn vervaardigd kunnen niet retour worden gestuurd, dit komt omdat het aanpassen van een geretourneerde aparte maat naar een normale maat te veel tijd en extra arbeid in beslag neemt.

 

2.Retourbeleid

Meer informatie over ons retourbeleid kun je vinden bij de 'retourbeleid' pagina

 

3.Algemeen

Deze algemene verkoopvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst waarbij Art Center regenboog als verkoper optreedt. Voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing, ten zijde ze voor ons schriftelijk zijn aanvaard.

 

4.Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend en worden pas bindend na uitdrukkelijke bevestiging door ons. Indien tussen de datum van de tot stand koming van de overeenkomst en de datum van aflevering van de goederen een door ons nieuw uitgegeven prijscourant in werking treedt, zijn wij gerechtigd voor de als dan nog niet afgeleverde producten die in de nieuwe prijscourant vermelde prijs in rekening te brengen. Indien de prijs echter binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst wordt verhoogd, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

5.Aflevering en verzending

a. Bij bestellingen van goederen met een factuurwaarde van €100,00 of meer worden de goederen franco aan huis geleverd. De verzendkosten voor bestellingen tot €100,00 bedragen €5. Het transport van de bestelde goederen geschiedt voorrekening en risico van ons aan het adres van koper of aan het bij koper dichtstbijzijnde spoorwegstation, postkantoor of bestelhuis. De verzendkosten naar Duitsland en Belgie bedragen €9,50.

b. Het vervoeradres geldt als de datum en het bewijs van aflevering aan koper Vanaf het tijdstip van aflevering en/of aanbieding van de goederen aan koper gaat het risico ter zake van de geleverde goederen op de koper over. Koper is gehouden de goederen in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan de hiermede ten laste van ons komende schade en/of kosten door koper aan ons zullen worden vergoed.

 

6.Reclamaties

a. Reclamaties betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs dan wel andere gebreken die koper bij normale oplettendheid bij of spoedig na aflevering had dienen op te merken moeten binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk gemotiveerd bij ons worden ingediend. Bij verborgen gebreken met betrekking tot de afgeleverde goederen dient de koper zo spoedig mogelijk schriftelijk gemotiveerd bij ons te reclameren. Het recht van de koper om te reclameren vervalt in ieder geval na het verstrijken van 30 dagen na de aflevering van de goederen.

b. Indien de afgeleverde goederen van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt,beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht tot reclame.

c. Indien de koper met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de klacht gegrond is zullen wij uitsluitend gehouden zijn ofwel de goederen waar op de klacht betrekking heeft voor onze rekening te vervangen ofwel deze terug te nemen en de koopprijs aan de koper terug te betalen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of kosten zoals bijvoorbeeld verloren gegane winst, financiële verliezen enzovoort.

d. Retourzendingen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ons zijn niet toegestaan. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van koper aan het door ons opgegeven adres. Voor zover retourzending na toestemming van ons heeft plaatsgevonden en de klacht van koper gerechtvaardigd is, zullen de met de retourzending verbonden kosten door ons aan koper worden vergoed. Wij zijn gerechtigd de teruggezonden goederen voor rekening en risico van koper te houden of te doen houden, indien deze zonder onze toestemming of op grond van een niet gerechtvaardigde klacht zijn teruggezonden.

 

7.Betaling

a. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien de koper op de vervaldag nog niet de door hem verschuldigde betaling(en) heeft verricht, of wij twijfelen aan desolvabiliteit of kredietwaardigheid van de koper, zijn wij gerechtigd de nakoming van jegens de koper aangegane leveringsverplichting(en) op te schorten totdat die betaling is geschied en/of voor de nog te leveren goederen contante betaling of vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

b. Bij te late betaling zijn wij gerechtigd de koper zonder verdere ingebrekestelling 1% per maand over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum tot de datum waaropbetaling heeft plaatsgevonden.

c. Indien de koper ondanks aanmaning in gebreke blijft en niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van het verschuldigde bedrag voor rekening van de koper.

 

8.Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden het eigendoms recht van de door ons afgeleverde goederen tot het tijdstip waarop koper alle betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook jegens ons ontstaan, heeft vervuld.

 

9. Overmacht

Indien wij door omstandigheden zoals overmacht, stakingen, overheidsmaatregelen en/of door toedoen van toeleveringsbedrijven niet (tijdig) aan onze leveringsverplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst te annuleren, danwel de levering gedurende een door ons te bepalen redelijk tijd op teschorten zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

10. Doorlevering

De koper zal de door ons geleverde goederen uitsluitend in de originele, ongewijzigde van ons afkomstige verpakking (incl. etiketteringen) doorleveren en zal van zijn afnemers, indien dit geen consumenten zijn, te onze gunste bedingen dat ook zij deze goederen uitsluitend in die verpakking zullen doorleveren.

 

11. Website (www.regenboog.nl)

Art Center Regenboog heeft de inhoud van zijn website met de grootstmogelijke zorg samengesteld, waaronder mede begrepen alle informatie en gegevens die op de website geplaatst zijn. Alle informatie kan door ons te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd en/of verwijderd.

 

12. Eigendomsrechten website (www.regenboog.nl)

De eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen,vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal,geluidsmateriaal en merken en overige materialen, berusten bij ons en/of onze licentiegevers. Het is niet toegestaan (een gedeelte van) de website op enige wijze terbeschikking te stellen aan derdenen/of te verveelvoudigen.

 

13. Aansprakelijkheidwebsite (www.regenboog.nl)

Wij sluiten hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect,op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website. In het bijzonder zullen wij in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uithandelingen verricht door u, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie en/of het onrechtmatig gebruik van haar systemen, waaronder de website, door een derde.

 

14. Verwijzingen website (www.regenboog.nl )

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button)bevatten naar de websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

15. Beveiliging website (www.regenboog.nl)

Wij spannen ons naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatiggebruik van data. Wij organiseren hiervoor geavanceerde technische maatregelen ten uitvoer. Wij kunnen te allen tijde niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/ofmisbruik van data voortkomend uit de website.

 

16. Diversen

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hiermee samenhangen dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Almelo

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »